ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ

ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

Published: 

29 Jan 2023 16:37:PM

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

1 / 5
ਜੋ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਫੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਫੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2 / 5
ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਫੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਫੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3 / 5
ਜੋ ਲੋਕ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਲੋਕ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4 / 5
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5 / 5

Follow Us On