ਰਮ, ਵਿਸਕੀ, ਵਾਈਨ ਜਾਂ ਬੀਅਰ...ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ?

05-07- 2024

TV9 Punjabi

Author: Ramandeep Singh

ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਮ, ਵਿਸਕੀ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਡ੍ਰਿੰਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਹਨ?

Pic Credit: Pixabay

ਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਵਿਸਕੀ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਰਾਈ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਊਨ ਵਿਸਕੀ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸਕੀ ਕਿੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਹੈ?

ਵਾਈਨ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਈਨ 

ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਚਿੱਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਰਮੈਂਟਿੰਗ ਜੂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਵਾਈਟ ਵਾਈਨ

ਬੀਅਰ ਜੌਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਅਰ

ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਮਲੇ?