ਜੇਕਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਝੜਣਗੇ ਵਾਲ

18 Sep 2023

TV9 Punjabi

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ

Credits:FreePik

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਾਣੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਲ ਝੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਅਰ ਕੇਅਰ

ਜੇਕਰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਟ ਬੰਨ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਟ ਬੰਨ ਕੇ ਸੋਣਾ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਬਿੰਨਾ ਕੰਘਾ ਕਿਤੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਲਥ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੰਘਾ ਨਾ ਕਰਨਾ 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਲਾਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਡੈਂਡ੍ਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੇਲ ਲਗਾਕੇ ਰੱਖਣਾ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸੌਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ Damage ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸੋ ਜਾਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਵਾਲ ਝੜਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਾਣਾ ਕਾਰਨ ਹੇਅਰ ਫਾਲ

ਜੀਭ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਰਾਜ਼