ਜੀਭ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

17 Sep 2023

TV9 Punjabi

ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਰੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਲਾਬੀ ਜੀਭ

Credits:FreePik/Pixabay

ਜੀਭ ਦਾ ਪੀਲਾਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 ਜੀਭ ਦਾ ਪੀਲਾਪਨ

ਜੇਕਰ ਜੀਭ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਭ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀਭ ਕਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਜੀਭ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ Yeast infection ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਜੀਭ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਜੀਭ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

 ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ 'ਤੇ Dead ਸੈੱਲ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੀਭ 'ਤੇ ਵਾਲ

ਨੀਲੀ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਜੀਭ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨੀਲੀ ਜੀਭ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ 

ਦਾਦੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ