ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ , ਬਚੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ

13 Feb 2024

TV9 Punjabi

ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Tax Saving

ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਭੇਜੋ ਅਤੇ HRA ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।

HRA Claim

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80GG ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ

ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ HRA 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ 

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਯਾਨੀ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੇਂਟ

ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 50% HRA ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

HRA ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਊਸਿੰਗ benefit ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ HRA ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਕਲੇਮ ਕਰੋ।

HRA ਕਲੇਮ 

ਸਕੈਲਪ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਦੂਰ