ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਜੁਐਰਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ?

3 Dec 2023

TV9 Punjabi

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਜ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ

Pic Credit: Unsplash

ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਐਲਰੀ 22 ਕੈਰੇਟ ਹੋਲਡ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

22 ਕੈਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜੁਐਲਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਜ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਜ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ

ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ 'ਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਐਲਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ 8 ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ 'ਤੇ 3% ਦੇ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਤੋਂ GST ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲਡ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ GST 

ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਜ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ,ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ GST ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਫਾਇਨਲ ਪ੍ਰਾਈਜ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ