ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

4 Feb 2024

TV9 Punjabi

ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ

Pics Credit: PTI/NHAI

ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Car Model

ਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਡੀ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Car Body

ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ RC, PUC, ਬੀਮਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

Car PUC

ਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਡੀ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Trusted Dealer

ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ RC, PUC, ਬੀਮਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

Drive Car

ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਡੀਲਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡੀਲਰ 

ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਦੀ ਡੀਲ ਫਾਇਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

Final Deal

ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਮੋਲਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਥੋੜੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Bargain Price

ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਦਿਨ